Obsługa interesantów w Urzędzie Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy
Foto: Zasoby UM, Urząd Miasta Puławy
Witamy w Urzędzie Miasta Puławy
Dane teleadresowe: ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, Powiat Puławski
Strona internetowa urzędu: http://www.pulawy.eu/
Informacja o urzędzie w Polskim Języku Migowym (PJM) 
 

 

 

 

Urząd Miasta Puławy jest otwarty dla mieszkańców w następujących godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 17.00
Piątek 7:30 – 15.30

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 14:45
Wtorek 8:00 – 14:45
Środa 8:00 – 14:45
Czwartek 8:30 – 15.45
Piątek 8:00 – 14.45

Przerwa w każdy dzień tygodnia w godzinach 11:30 – 11:45

Zachęcamy do kontaktów drogą elektroniczną.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UM Puławy na platformie  ePUAP   : /UM_Pulawy/skrytka

W celu ułatwienia załatwiania spraw zachęcamy do kontaktu telefonicznego na poniżej wskazane numery:

Wydział Obsługi Mieszkańców

Telefon: 81 458 60 01, 

Telefon: 81 458 60 02,

Telefon: 81 458 60 03

 

Dowody osobiste i ewidencja ludności

1. Wydawanie i wymiana dowodu osobistego: 81 4586159, 81 4586160
2. Zameldowania i wymeldowania: 81 4586157, 81 4586158
3. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i numerze PESEL: 81 4586157, 81 4586158
4. Dopisywanie do spisu lub rejestru wyborców: 81 4586157, 81 4586158
5. Pełnomocnictwa w sprawie głosowania: 81 4586157, 81 4586158
6. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania: 81 4586157, 81 4586158

Akty małżeństw, urodzeń, zgonów

1. Transkrypcja aktów zagranicznych: urodzeń, małżeństw, zgonów, wydawanie: zaświadczeń, decyzji administracyjnych np. o zmianie imienia lub nazwiska, nanoszenie wyroków zagranicznych: 81 4586165
2. Rejestracja urodzeń, przyjmowanie oświadczeń woli np. uznanie ojcostwa, powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa: 81 4586 166
3. Rejestracja zgonów, wniosek o wydanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw, zgonów: 81 4586167
4. Wniosek o wydanie odpisów: urodzeń, małżeństw, zgonów, sporządzanie dokumentów do zawarcia małżeństwa, przyjmowanie oświadczeń woli np. o uznaniu ojcostwa, wydawanie zaświadczeń np. o stanie cywilnym: 81 4586168
5. Wniosek o wydanie odpisów: urodzeń, małżeństw, zgonów, sporządzanie dokumentów do zawarcia małżeństwa:81 4586169

Dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii w mieście

1. Wnioski w sprawach dot. CEIDG (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie): 81 458-61-79, 81 458-61-80
2. Wnioski w sprawach o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 81 458-61-79, 81 458-61-80
3. Wnioski w sprawach o wydanie/zmianę licencji na przewóz osób taksówką (TAXI): 81 458-61-79, 81 458-61-80
4. Wnioski w sprawach o wpis do rejestru działalności regulowanej: 81 458-61-79, 81 458-61-80
5. Odnawialne źródła energii w mieście Puławy: 81 458-61-93, 81 458-61-95

Podatki i opłaty

1. Deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych oraz na podatek od środków transportowych oraz księgowość w w/w zakresie: 81 458 61 13, 81 458 61 14
2. Księgowość w zakresie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w zakresie opłaty skarbowej i targowej: 81 458 61 16
3. Księgowość w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych: 81 458 61 17
4. Informacje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych: 81 458 61 19, 81 458 61 21

Sprawy mieszkaniowe

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego: 81 4586085
2. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego: 81 4586085
3. Wniosek o najem lub zamianę lokalu mieszkalnego: 81 4586085
4. Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/socjalnego: 81 4586087
5. Wniosek o wyrażenie zgody na wzajemną zamianę mieszkań: 81 4586084
6. Wniosek o udzielenie ulgi (rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie) w spłacie zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego: 81 4586087

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

1. Wniosek o sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich z Budżetu Obywatelskiego: 81 458 60 32, 81 458 60 95
2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 81 458 60 32, 81 458 60 95
3. Sprawy z zakresu ochrony zwierząt: 81 458 60 32, 81 458 60 95
4. Dotacje na wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne: 81 458 61 30, 81 458 60 95
5. Dotacje z zakresu ochrony przyrody i gospodarki wodnej (w tym dotacje na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych): 81 458 61 30, 81 458 60 95
6. Uciążliwości środowiskowe: 81 458 61 30, 81 458 60 95
7. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 81 458 61 30, 81 458 60 95
8. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 81 458 60 89, 81 458 60 95, 81 458 60 88, 81 458 60 95
9. Wydanie worków na odpady zbierane selektywnie: 81 458 60 89, 81 458 60 95, 81 458 60 88, 81 458 60 95
10. Numer indywidualnego konta bankowego, na które należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 81 458 60 89, 81 458 60 95, 81 458 60 95, 81 458 60 88
11. Nabór zgłoszeń na usuwanie wyrobów azbestowych: 81 458 60 89, 81 458 60 95
12. Zmiana stosunków wodnych na gruncie: 81 458 60 89, 81 458 60 95

Gospodarka nieruchomościami

1. Sprzedaż nieruchomości gminnych, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem oraz w użyczenie, a także obciążanie nieruchomości gminnych prawem użytkowania, służebności gruntowych, hipoteką: 81 458 60 61, 81 458 60 57
2. Zamiana gruntów: 81 458 60 61
3. Ustalanie odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi gminne: 81 4586057
4. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżaw i innych form udostępniania nieruchomości81 458 60 61, 81 458 60 57
5. Udzielanie zezwoleń na umieszczanie na nieruchomościach gminnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz wydawanie zgody do pozwoleń na budowę na gruntach gminnych i gruntach sąsiednich: 81 458 60 59
6. Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych: 81 458 60 61
7. Sprzedaż komunalnych lokali użytkowych: 81 458 60 61
8. Przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: 81 458 60 61
9. Podział nieruchomości: 81 458 60 59
10. Rozgraniczanie nieruchomości: 81 458 60 58
11. Ustalanie i nadawanie numerów porządkowych budynkom: 81 458 60 58

Sprawy w zakresie planowania przestrzennego

1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności proponowanego podziału działki z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 81 4586125
2. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego: 81 4586125
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego: 81 4586128
4. Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy: 81 4586128
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 81 4586128
6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 81 4586128

Edukacja, sport i sprawy społeczne

1. Program „Karta Dużej Rodziny” oraz „Duża Puławska Rodzina: 81 458 61 84
2. Obsługa pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników: 81 458 61 26
3. Stypendia naukowe i sportowe: 81 458 60 39, 81 458 61 26
4. Obsługa jednostek niepublicznych, pobierających dotacje oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły): 81 458 60 45
5. Program „Wyprawka szkolna”: 81 458 60 38
6. Zadania z zakresu turystyki: 81 458 60 39
7. Rejestracja niepublicznych placówek oświatowych: 81 458 60 38

Sprawy w zakresie kultury, promocji i komunikacji społecznej

1. Współpraca międzynarodowa, informacja publiczna: 81 458 61 43
2. Promocja, wnioski na materiały promocyjne: 81 458 60 79
3. Kultura: 81 458 60 78
4. Administracja stronami i serwisami miasta: 81 458 61 46
5. Budżet obywatelski, przyznawanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta: 81 458 61 44

Sprawy byłych pracowników, staże i praktyki

1. Staże i praktyki w UM: 81 458 61 11
2. Sprawy kadrowe byłych pracowników: 81 458 61 06
3. Ochrona danych osobowych: 81 458 61 07

Sekretariat Prezydenta Miasta
Obowiązuje wcześniejsze umówienie się na rozmowę: 81 4586105