Aktualizacja - Wypłata świadczeń

Wniosek o świadczenie pieniężne
Foto: Canva.com, Wniosek o świadczenie pieniężne

Świadczenia pieniężne w maksymalnej kwocie 40 zł za osobę dziennie dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy.

AKTUALIZACJA z dnia 8 lipca 202 r.!

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.


                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 120 dni i będzie wypłacane z dołu.

Świadczenia pieniężne w maksymalnej kwocie 40 zł za osobę dziennie dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, podmioty (w tym osoby fizyczne), które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

 

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. oraz rozporządzeniu zmieniającym Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 r.

Wzór wniosku o w/w świadczenie pieniężne określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w wersji PDF dostępny poniżej.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach, Leśna 17 od dnia 30 marca 2022 r.:

W formie papierowej:

  • w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem Ośrodka przy ulicy Leśna 17;
  • w pokoju nr 9 na parterze budynku przy ulicy Leśna 17.

W wersji elektronicznej:

  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePuaP (mops_pulawy/skrzynkaESP).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 458 69 82.

Pracownikiem koordynującym działanie jest Starszy Inspektor Magdalena Bargiel.

Załączniki do artykułu