Prezentacja raportu z badań dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli

Zdjęcie planszy prezentacji na sali konferencyjnej.
Zdjęcie planszy prezentacji na sali konferencyjnej.

W środę 24 stycznia odbyła się prezentacja raportu z badań dzieci, młodzieży z puławskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli.

Badania zostały przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2023 roku. Po raz pierwszy zostały nimi objęte przedszkola oraz klasy I-III ze szkół podstawowych. Wyniki oraz zawarte wskazania i rekomendacje posłużą do dobrego zaplanowania działań profilaktycznych oraz kierunków rozwoju profilaktyki. W dynamicznie zmieniającym się świecie istotne jest rzetelne zbadanie zjawisk i diagnoza sytuacji w celu zastosowania metod zbadanych i potwierdzonych naukowo. 

Oferta działań profilaktycznych Miasta Puławy do różnych grup społecznych będzie się odwoływała do wyników badań oraz do szerokiego modelu profilaktyki zintegrowanej. Jednocześnie będzie się też opierać na harmonijnej współpracy z placówkami oświatowymi z terenu miasta.