Zaproszenie na LXIV sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

grafika: godło miasta
Foto: Zasoby UM Puławy, grafika: godło miasta

Serdecznie zapraszam na LXIV sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 26 października 2023 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miasta Puławy z 28 września 2023 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.
4. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023:
a) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
b) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023 - 2027,
c) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Puławy na rok 2024.
6. Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania nowej uchwały i pozostawienia na rok 2024 rocznych stawek podatku od środków transportowych w obecnie obowiązującej wysokości.
7. Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Puławy na rok 2024.
8. Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 r.
9. Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Wniebowzięcia NMP w Puławach na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja portyku kościoła parafii Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii św. Józefa w Puławach na realizację zadania pn. „Renowacja zabytków w Parafii św. Józefa w Puławach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Puławy na lata 2023-2026.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
16. Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach za 2022 r. i I półrocze 2023 r.
17. Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach za 2022 r. i I półrocze 2023 r.
18. Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o. za 2022 r. i I półrocze 2023 r.
19. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta za okres od 18.09.2023 r. do 13.10.2023 r.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Odpowiedzi na interpelacje.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miasta Puławy

Bożena Krygier