Zaproszenie na L sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Foto: Zasoby UM,

Przewodnicząca Rady Miasta Puławy Bożena Krygier serdecznie zaprasza na L sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Radni mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Urzędu Miasta w Puławach, ul. Lubelska 5 - sala konferencyjna, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta Puławy z 29 września 2022 r.
 3. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2026 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 rok:
  1. odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
  2. dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 rok  oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  3. głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2026,
  4. głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązującej na terenie Miasta Puławy na rok 2023.
 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie pozostawienia na 2023 r. rocznych stawek podatków od środków transportowych w obecnie obowiązującej wysokości.
 6. Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Puławy na rok 2023.
 7. Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2023 r.
 8. Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Usługowe cz. A (wschód).
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji do kwalifikowania kandydatów na Honorowego Obywatela Miasta Puławy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta za okres od 19.09.2022 r. do 14.10.2022 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.