Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego

Puławski Park Naukowo-Technologiczny
Foto: zasoby Urząd Miasta Puławy, Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Gmina Miasto Puławy zgłosiła Projekt pn. „Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego”.

PPNT.jpg
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

30 sierpnia 2013 r. w odpowiedzi na ogłoszony nabór na listę Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania I.3. „Wspieranie Innowacji” w Schemacie Wsparcia na Rozwój Ośrodków Innowacyjności, gmina Miasto Puławy zgłosiła Projekt pn. „Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego”. Po pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, wniosek o dofinansowanie ww. Projektu został wpisany na listę wniosków o dofinansowanie rekomendowanych do udzielenia wsparcia, która została zaakceptowana przez Instytucję Zarządzająca PO RPW. 31 grudnia 2013 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a gminą Miasto Puławy została zawarta umowa o dofinansowanie ww. Projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi 37 025 581,00 PLN, z czego dofinansowanie stanowi łączną kwotę 32 908 900,63 PLN (w tym: 31 080 628,37 PLN – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 1 828 272,26 PLN - Budżet Państwa). Okres realizacji Projektu: 2013 – 2015.
 
Celem głównym niniejszego przedsięwzięcia jest poprawa wizerunku i przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionu poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia działalności opartej na wiedzy. Główny cel Projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji poniższych celów szczegółowych:

 - poprawa oferty PPN-T dla obecnych i przyszłych najemców,

- rozwój oferty dla przedsiębiorstw wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT),
- przyciągnięcie klientów z sektora badań stosowanych i wdrożeniowych,

- wsparcie nowoczesnych gałęzi gospodarki w regionie lubelskim,

- polepszenie pozycji konkurencyjnej Parku,
- dywersyfikacja źródeł przychodów.

 

Projekt realizuje przedsięwzięcia z zakresu rozwoju BRT, przyczynia się do budowania współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami, bowiem jednym ze scenariuszy rozwoju wykorzystania zakupionej infrastruktury będzie udostępnienie jej instytutom badawczym o charakterze rynkowym, nastawionym na opracowywanie zagadnień o satysfakcjonującym uzasadnieniu biznesowym. Przyczynia się także do promocji przedsiębiorczości innowacyjnej, dając firmom możliwości wykorzystania najnowszej infrastruktury badawczej oraz świadczenia nowoczesnych usług.

 Projekt objęty wnioskiem jest przedsięwzięciem unikatowym. Nie tylko w regionie czy województwie, ale również w kraju nie istnieje obecnie możliwość skorzystania z tak szerokiej oferty laboratoryjnej w zakresie wybranych zagadnień.

Realizacja projektu pozwoli PPN-T na dostosowanie swojej oferty do oczekiwań obecnych i przyszłych użytkowników.

Po zakończeniu projektu Puławski Park Naukowo-Technologiczny będzie dysponował następującymi obiektami przeznaczonymi do nowoczesnej działalności naukowo-badawczej:
- Laboratorium materiałów biodegradowalnych,
- Laboratorium związków biologicznie aktywnych,

- Centrum badawczo – rozwojowe w obszarze implantów i nowych technologii medycznych,

- Centrum badawczo – rozwojowe w obszarze nowych technologii materiałowych.

Laboratoria będą wykorzystywane przez podmioty komercyjne, które złożą najkorzystniejszą ofertę na ich dzierżawę.

Podkreśla się, że dobór wyposażenia i przeznaczenia laboratoriów został tak przeprowadzony, by w najodpowiedniejszy sposób dostosować się do oczekiwań biznesu, w szczególności biznesu chemicznego, między innymi firm kooperujących bądź wyrastających z Zakładów Azotowych w Puławach. Istnieje silne uzasadnienie dla twierdzenia, że zakupiona infrastruktura znajdzie szerokie zastosowanie w rozwoju przedsiębiorstw z regionu.

W ramach projektu powstaną również:
  • Sala wystawiennicza - zwiększenie funkcjonalności Sali wystawienniczej wraz z przyległym korytarzem i holem z zachowaniem ich podstawowych funkcjonalności poprzez doposażenie w zestaw urządzeń audiowizualnych - Public Display LCD (stacjonarnych, mobilnych, oraz interaktywnych) umożliwią przygotowanie i administrowanie treściami publikowanymi na urządzeniach;
  • Sala konferencyjna – zwiększona zostanie funkcjonalność Sali konferencyjnej z zachowaniem jej podstawowych funkcjonalności poprzez doposażenie w audiowizualny system streamingu i rejestracji spotkań odbywających się w Sali konferencyjnej oraz Sali wystawienniczej PPNT, w formie transmisji na żywo. Streaming realizowany poprzez stronę www lub wi-fi dla grupy min. 500 odbiorców jednocześnie, wraz z możliwością zapisu cyfrowego na serwerze;
  • Pracownia Designu - podstawowe założenia eksploatacyjne: zestaw rozwiązań funkcjonalnych do zadań kreowania rozwiązań projektowych, dotyczących nowoczesnych form wzornictwa przemysłowego. Projektowane usługi: wizualizacje zadań zleconych wewnętrznych i zewnętrznych PPNT, wdrożenia materiałów projektowych, wizualizacja projektów;
  • Serwerownia - rozbudowa istniejącej serwerowni w PPNT poprzez zakup sprzętu (macierze, serwery, ups) oraz oprogramowania w celu zwiększenia wydajności serwerowni i dostosowania jej do większych potrzeb lokatorów.