Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy

Projekt bez tytułu(3).jpg
Foto: zasoby UM Puławy, Projekt bez tytułu(3).jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych"

aaa.jpg

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Okres realizacji: 29 maj 2013 r. - 31 sierpień 2015 r.
Całkowita wartość: 2 586 255,06 zł, w tym Miasto Puławy: 1 542 416,21 zł
Wartość dofinansowania: 2 327 629,55 zł, w tym Miasto Puławy: 1 388 174,58 zł 

1 lutego 2013 r. Gmina Miasto Puławy wraz z gminami: Janowiec, Końskowola, Kazimierz Dolny i Puławy złożyła wniosek do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 na realizację projektu p.n.: „Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”.

Decyzją Komisji Konkursowej projekt został wybrany do dofinansowania.
 

Wspólny wniosek zajął 10 pozycję na liście rankingowej. Łącznie wpłynęło 78 wniosków  o dotację na łączną kwotę 137 165 878,37 zł, z czego 32 zostało rekomendowane do dofinansowania.


Celem głównym projektu jest programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z m. Puławy zmierzające do zbudowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy.


Pierwszy etap projektu skupi się na diagnozie, wskazując zależności między m. Puławy  a gminami sąsiednimi i sprecyzowaniu powiązań funkcjonalnych występujących między nimi. Doprowadzi to do delimitacji granic obszaru, najsilniej spełniającego kryteria MOF.

 
Ocena zebranych informacji przebiegać będzie na dwóch płaszczyznach: w urzędach gmin  i na poziomie społeczności lokalnych. Etap ten zakończy się utworzeniem Diagnozy stanu aktualnego wraz z delimitacją granic MOF z uwagi na wyodrębnione kryteria indywidualizujące obszar. Wskaże on najważniejsze czynniki spajające obszar oraz pozwoli na wyznaczenie granic terenów, które w największym stopniu spełniają kryteria obszaru funkcjonalnego. Uzupełnieniem będzie podsumowanie studiów branżowych wraz z zaleceniami do opracowania dokumentów planistycznych, koncepcji, OOŚ.

 
Kolejnym etapem będzie powstanie opracowań planistycznych dla wskazanych obszarów na potrzeby sporządzania koncepcji, studiów uwarunkowań, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowych.


Efektem realizacji projektu będzie wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadań wynikających ze studium rozwoju transportu oraz infrastruktury komunikacyjnej możliwych do zrealizowania w perspektywie finansowej 2014-2020 - w tym projekty drogowe i mostowe oraz dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji niedrogowych możliwych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Najważniejsze wydarzenia w projekcie:

24 kwietnia 2013 r. - podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy gminami biorącymi udział w projekcie.

29 maja 2013 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu
 

4 czerwca 2013 r. - spotkanie informacyjno-konsultacyjne organizowane przez gminę Miasto Puławy z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Miasta Puławy, mieszkańcami, kluczowymi partnerami. 

28 luty 2014 r. - Konferencja dotycząca prezentacji koncepcji "Strategii rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020" w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym