Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

Zarządzeniem nr A/38/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 marca 2023 r. został powołany skład komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku