„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Godło i flaga Polski
Godło i flaga Polski

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa - Fundusz Solidarnościowy

Dofinansowano ze środków budżetu państwa – Fundusz Solidarniościowy

Nazwa programu: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Nazwa zadania: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 422 z dnia 06 marca 2024 r.

Okres realizacji zadania: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dofinansowanie zadania: 259.200,00 zł

Całkowita wartość zadania:  264.384,00 zł

W związku z przystąpieniem Miasta Puławy do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz całodobowego realizowane jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44). Zadanie jest realizowane poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej przez odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.