Program „Opieka 75+” na rok 2023

fundusze.png
fundusze.png

Na podstawie umowy nr 739 zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Puławy przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa. 

Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy „Usługi opiekuńcze” na rok 2023, realizowanego w ramach Programu Ministra i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2023.

Nazwa zadania: „Usługi opiekuńcze” na rok 2023 realizowane w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2023.

Wartość dofinansowania: 286.110,00 zł

Całkowita wartość zadania: 476.850,00 zł

Opis zadania:  Głównym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi
w rozumieniu art. 6 pkt 9 i 10 ustawy o pomocy społecznej, a także dla osób pozostających w rodzinie w wieku 75 lat i więcej.

Program adresowany jest do gmin do 60 tys. mieszkańców.

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

  1.  dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu i będą kontynuowane w roku 2023;
  2.  dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym w 2022 roku usługi te nie były świadczone (osoby nowe);
  3.  dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Termin realizacji Programu: do 31 grudnia 2023 r.