Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

grafika przedstawia logo funduszu solidarnościowego: flagę i orła w koronie
grafika przedstawia logo funduszu solidarnościowego: flagę i orła w koronie

Dofinansowano ze środków budżetu państwa - dotacja celowa.

Umowa nr 1019 z dnia 04 lipca 2023 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miasto Puławy w sprawie sposobu finasowania realizacji w 2023 roku zadania własnego gminy, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 204 r. o pomocy społecznej, w ramach Modułu I Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Nazwa zadania: Moduł I – Dotyczący usługi wsparcia seniorów w wieku 65 lat i więcej

Wartość sfinansowania:  9.600,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 12.000,00 zł

Opis zadania: Moduł I, mający na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wsparcia,  przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Termin realizacji Programu: do 31 grudnia 2023 r.

Umowa nr 1061 z dnia 04 lipca 2023 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miasto Puławy w sprawie sposobu finasowania realizacji w 2023 roku zadania własnego gminy, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 204 r. o pomocy społecznej, w ramach Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Nazwa zadania: Moduł II – Dotyczący kosztów zakupu opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu, tzw. „opieka na odległość”.

Wartość sfinansowania: 39.400,00  zł

Całkowita wartość zadania w 2023 roku:  49.250,00 zł

Moduł II, mający na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Termin realizacji Programu: do 31 grudnia 2023 r.