Program "Korpus wsparcia Seniorów" na rok 2024 Moduł II

grafika przedstawia logo funduszu solidarnościowego: flagę i orła w koronie
grafika przedstawia logo funduszu solidarnościowego: flagę i orła w koronie

Dofinansowano ze środków budżetu państwa - dotacja celowa

Umowa nr 1029 z dnia 07 czerwca 2024 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miasto Puławy w sprawie sposobu finasowania realizacji w 2024 roku zadania własnego gminy, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w ramach Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Nazwa zadania: Moduł II – wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych

Wartość sfinansowania:  50.920,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2024 roku:  63.650,00 zł

Opis zadania: Moduł II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wsparcia oraz wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu, przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb, poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Termin realizacji Programu: do 31 grudnia 2024 r.