Program - Asystent rodziny w 2023 r.

grafika przedstawia flagę i godło Polski
grafika przedstawia flagę i godło Polski

Nazwa Programu: „Program asystent rodziny w 2023”

Na podstawie umowy nr 149 z dnia 22 grudnia 2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Puławy przyznane zostały środki finansowe z Funduszu Pracy. 

Nazwa zadania: umowa w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

Wartość dofinansowania: 41.815,24 zł

Całkowita wartość zadania: 52.202,92 zł

Opis zadania:  Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zadania asystenta rodziny polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy. Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Umowa zakłada dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości do 2.000,00 zł oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), poniesionych kosztów za okres: listopad i grudzień 2023 roku.

Realizacja Programu została sfinansowana w 80% z Funduszu Pracy

Termin realizacji Programu: do 31 grudnia 2023 r.