„Dofinansowanie żłobka z programu Maluch+ 2022-2029”

Błękitny napis na białym tle Maluch+ oraz konik bujany
Błękitny napis na białym tle Maluch+ oraz konik bujany

Podpisana umowa na dofinansowanie w ramach Programu Maluch+ 2022-2029

 fundusze edu.png

 

Dofinansowane przez Unię Europejską - NextGenerationEU

W dniu 7 grudnia 2023 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim, Panem Lechem Sprawką a Miastem Puławy, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Pana Pawła Maja, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Pani Elżbiety Grzędy została podpisana umowa w sprawie przekazanie środków finansowych  na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie 39 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim z Oddziałami Żłobkowymi ul. Juliusza Słowackiego 5A, 24-100 Puławy”.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie lipiec i sierpień br. a Miasto Puławy otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 483.040,05 zł ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, przy czym:

  •   82,52 % wartości zadania jest dofinansowana ze środków europejskich,
  • 17,48 % wartości zadania stanowią środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich.

W ramach projektu zostały wykonane zadania obejmujące:

  • dostosowanie otoczenia instytucji polegające na budowie wiat dla wózków wraz z zagospodarowaniem terenu w oddziałach żłobkowych,
  • projekt, zakup i montaż placów zabaw dla dzieci w oddziałach żłobkowych,
  • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci  w wieku do lat 3 m.in. malowanie ścian i sufitów, zakup i montaż sanitariatów
  • zakup i montaż wyposażenia sal oraz pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w oddziałach żłobkowych m.in. wyposażenia wypoczynkowego, mebli, zabawek, artykułów elektronicznych, wyposażenia kuchennego.

Grupą docelową programu są dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz  ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz  ich rodzice/prawni opiekunowie.

W ramach powyższego zadania utworzono 22 miejsca opieki w Miejskim Przedszkolu nr 14 im. Czesława Janczarskiego w Puławach oraz 17 miejsc opieki w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Puławach. Program zakłada również dofinansowanie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki w okresie 36 miesięcy w kwocie ok. 837 zł miesięcznie na jedno miejsce. Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia kluczowego celu Programu MALUCH+ 2022-2029, jakim jest wzrost dostępności miejsc opieki oraz zwiększenie odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką.

 

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie,#NextGenerationEU