Zakaz korzystania z kompleksu boisk Orlik: konferencja prasowa

Foto: Faktoria Obrazu,

24 stycznia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika oraz na boiskach Orlik odbyła się konferencja prasowa dotycząca nałożenia na Miasto Puławy grzywny wysokości 5000 zł, która w przypadku jej niezapłacenia zostanie zamieniona na 5 dni aresztu wobec Prezydenta Miasta Pawła Maja.

Kara dotyczy trwającej od 2018 roku sprawy ograniczenia możliwości korzystania z boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Puławach. Niestety dalsze korzystanie z obiektów w szerszym zakresie niż wynika to z wyroku sądowego z 2018 r. może skutkować tym, że na Miasto będą nakładane kolejne grzywny, które w przypadku niezapłacenia – będą zamieniane na areszt wobec Prezydenta Miasta. Łączna wysokość nałożonych grzywien może wynosić do 1 mln zł, a ogólny czas trwania aresztu nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Przypomnijmy, że zakaz dotyczył korzystania ze wspomnianych boisk sportowych „Orlik” przez osoby, które nie są uczniami tej szkoły, z wyjątkiem zawodów sportowych, w których udział biorą drużyny tej szkoły, a także przez osoby dorosłe i kluby sportowe. Dodatkowo, tym samym wyrokiem, nałożono na Miasto Puławy zakaz korzystania z systemu oświetlenia (z uwagi na immisję światła) do czasu wprowadzenia zmian w tym systemie.

 

Opis przebiegu sprawy związanej z zakazem korzystania z boisk

Sprawa ograniczenia możliwości korzystania z boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Puławach ma swój początek w 2018 roku, gdy wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach (sygn. akt: I C 297/17; data prawomocności: 27.11.2019 r.) nałożono na Miasto Puławy, z uwagi na immisję hałasu, zakaz korzystania ze wspomnianych boisk sportowych „Orlik” przez osoby, które nie są uczniami tej szkoły, z wyjątkiem zawodów sportowych w których udział biorą drużyny tej szkoły, a także przez osoby dorosłe i kluby sportowe. Dodatkowo, tym samym wyrokiem, nałożono na Miasto Puławy zakaz korzystania z systemu oświetlenia (z uwagi na immisję światła) do czasu wprowadzenia zmian w tym systemie. W wyroku nie wskazano żadnych działań czy rozwiązań, których wdrożenie znosiłoby zakaz korzystania z boisk w szerszym zakresie ze względu na emitowany hałas.

Nie zgadzając się z powyższym wyrokiem, ani tym bardziej nie akceptując bezterminowego ograniczenia korzystania z boisk przy SP Nr 4 do działalności szkolnej (co byłoby dużą stratą dla lokalnej społeczności), Miasto Puławy podjęło działania żeby przywrócić możliwość korzystania z boisk na poprzednich zasadach i zleciło we wrześniu 2020 roku profesjonalnej firmie posiadającej akredytację w zakresie pomiarów hałasu, wykonanie ekspertyzy akustycznej dotyczącej ustalenia poziomu hałasu emitowanego z boisk oraz wskazania działań i czynności, jakie należy podjąć w celu ograniczeniu emisji tego hałasu. Po otrzymaniu wyników ekspertyzy, Miasto Puławy zleciło zaprojektowanie i budowę ekranów akustycznych o długości 63,50 m i wysokości 4 m. Inwestycję wykonano na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, która następnie na skutek skargi mieszkańca została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Obecnie na skutek skargi kasacyjnej Miasta Puławy sprawa jest rozpoznawana przez Naczelny Sąd Administracyjny, którego wyrok może zapaść dopiero za kilka miesięcy.

Po wybudowaniu ekranów ponownie wykonano ekspertyzę akustyczną, która potwierdziła ich skuteczność i wykazała istotne ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu z boisk. Począwszy od końca maja 2022 roku, Miasto Puławy zaczęło sukcesywnie przywracać możliwość korzystania z boisk w porze dziennej osobom spoza szkoły. Podstawą działań Miasta w tym zakresie było przekonanie, że istniejący stan faktyczny (wskutek wybudowania ekranów) zasadniczo i diametralnie różni się od stanu obowiązującego w dacie wyrokowania przez Sąd Rejonowy w Puławach, a zatem zakaz korzystania z boisk (z uwagi na istotne ograniczenie immisji hałasu, co potwierdziła profesjonalna ekspertyza) - zdezaktualizował się i przestał obowiązywać.

Jednak po częściowym przywróceniu możliwości szerszego korzystania z boisk przy SP Nr 4, mieszkaniec Puław, którego działania doprowadziły do zakazu korzystania z boisk poza działalnością szkolną, wystąpił we wrześniu 2022 r. do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i wymierzenie Miastu grzywny w wysokości 15 000 zł za nieprzestrzeganie zakazów wynikających z wyroku sądowego.

Jednocześnie Miasto Puławy, w listopadzie 2022 r. skierowało do sądu pozew o pozbawienie wykonalności wyroku z 2018 r., w celu oficjalnego potwierdzenia, że sądowy zakaz korzystania z boisk przy SP Nr 4 w Puławach już nie obowiązuje wskutek istotnej zmiany stanu faktycznego (budowy ekranów akustycznych) - w części dot. pkt I tego wyroku (ograniczającego możliwość korzystania z boisk ze względu na hałas).  

Kolejnym etapem sporu sądowego o korzystanie z boisk był wyrok Sądu Rejonowego w Puławach, który oddalił w całości wniosek mieszkańca Puław o wymierzenie Miastu grzywny i obciążył mieszkańca w całości kosztami postępowania (postanowienie SR Puławy z 23.01.2023 r., sygn. akt: I Co 1541/22). W uzasadnieniu Sąd Rejonowy zgodził się z argumentacją Miasta, że wskutek wykonanych działań - stan faktyczny, na tle którego wydano wyrok ograniczający możliwość korzystania z boisk SP Nr 4 w Puławach - uległ istotniej zmianie, co spowodowało że zakaz immisji zdezaktualizował się z przyczyny zasadniczej zmiany stosunków faktycznych.

Niestety, na skutek zażalenia złożonego przez mieszkańca, Sąd Okręgowy w Lublinie postanowieniem z 29.12.2023 r. (sygn. akt: II Cz 497/23) zmienił częściowo zaskarżone postanowienie i nałożył na Miasto Puławy grzywnę w wysokości 5000 zł (mieszkaniec domagał się - 15000 zł), która w przypadku jej niezapłacenia zostanie zamieniona na 5 dni aresztu wobec osoby uprawnionej do reprezentowania Miasta - tj. wskazanego z imienia i nazwiska Prezydenta Miasta Puławy – Pawła Mirosława Maja, licząc 1 dzień aresztu za 1000 zł grzywny. Powyższe postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie jest prawomocne i nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy ani inny środek zaskarżenia. Aktualnie Miasto nie zna motywów tego orzeczenia, ponieważ zostało wydane przez Sąd na posiedzeniu niejawnym (nie na rozprawie), a Sąd Okręgowy nie sporządził jeszcze pisemnego uzasadnienia, na które czekamy.    

Ponadto, cały czas przed Sądem Rejonowym w Puławach toczy się postępowanie z inicjatywy Miasta Puławy o pozbawienie wykonalności wyroku, o którym była mowa już wyżej. Dotychczas, w trakcie tego postępowania Sąd Rejonowy wysłuchał strony, przesłuchał świadków: autorów ekspertyz akustycznych, pracownika Urzędu Miasta oraz mieszkańców sąsiadujących z zespołem boisk. W trakcie tego postępowania (na wniosek Miasta) zostanie przeprowadzony dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu akustyki  na okoliczność ustalenia, czy wybudowane ekrany są skuteczne i czy ograniczyły rozchodzenie się hałasu z boisk na sąsiednie nieruchomości, a także czy korzystanie z boisk po wybudowaniu ekranów wiąże się z przekroczeniem dopuszczalnych wartości poziomu hałasu i czy powoduje uciążliwą dla otoczenia emisję hałasu. Niestety, ze względu na konieczność uzyskania tej opinii, powyższe postępowanie nie zakończy się zbyt szybko, zwłaszcza że od wydanego w tej sprawie wyroku każdej ze stron będzie przysługiwała apelacja do sądu drugiej instancji, co oznacza, że sprawa sądowa może potrwać jeszcze nawet dwa lata lub dłużej.

Dalsze korzystanie z boisk przy SP Nr 4 w szerszym zakresie niż wynika to z wyroku sądowego z 2018 r. może skutkować tym, że na Miasto będą nakładane kolejne grzywny, które w przypadku niezapłacenia – będą zamieniane na areszt wobec Prezydenta Miasta. Łączna wysokość nałożonych grzywien może wynosić do 1 mln zł, a ogólny czas trwania aresztu nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z 2018 r. boisko przy SP Nr 4 może być wykorzystywane tylko przez uczniów tej szkoły oraz podczas zawodów sportowych, w których udział bierze drużyna SP Nr 4. Każde wykorzystanie boiska w innym celu, na przykład przez osoby dorosłe czy rodziców dzieci może skutkować, że Miasto po raz kolejny zostanie pozwane do Sądu i może zostać nałożona kolejna grzywna lub areszt.

Dlatego nie zgadzając się na ponowne zamknięcie boisk przy SP Nr 4 dla okolicznych mieszkańców, niezwłocznie po uzyskaniu uzasadnienia postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie o wymierzeniu grzywny, wystąpimy do organów państwowych, tj. Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Sportu o podjęcie interwencji i udzielenie nam pomocy w tej absurdalnej sytuacji, która nigdy nie powinna mieć miejsca.