Stawka opłaty za odpady

STAWKI OPŁAT

Informujemy, że od dnia 1 maja 2022 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

- 27 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 100,00 zł miesięcznie dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.
(podstawia prawna -  uchwała nr XLII/394/22 Rady Miasta Puławy z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 4 marca 2022 r., poz.1133))

TERMIN I SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.