Ogródki Działkowe

ogródki działkowe.jpg
ogródki działkowe.jpg

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy dla rodzinnych ogrodów działkowych w terminie od 17 czerwca do 5 lipca 2019 roku.

Rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie Puław mogą uzyskać z budżetu miasta dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Dotacja może być udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 15.000,00 zł nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy dla rodzinnych ogrodów działkowych” przyjęty Uchwałą nr XXII/209/16 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Regulamin, wzór wniosku o udzielenie dotacji i wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji zamieszczone są poniżej. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pokój nr 5/6 lub pod numerem telefonu (81) 458-60-95/ 458-60-32.