Nabór wniosków na dotację do likwidacji "kopciucha"

Dachy domów i dymiące kominy
Dachy domów i dymiące kominy

W związku z realizacją „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczny.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać

od 15 marca 2024 r. do 30 września 2024 r.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji określa uchwała Nr XXI/196/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (zmieniona uchwałą Nr XXII/207/16 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz uchwałą Nr XX/217/20 Rady Miasta Puławy z dnia 27 sierpnia 2020 r.).

Regulamin oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Puławy oraz na stronie internetowej www.pulawy.eu. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 81 458 61 30, lub drogą mailową kierując zapytanie na adres srodowisko@um.pulawy.pl.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i osoby prawne mające siedzibę i działające na terenie gminy Miasto Puławy pod warunkiem, że nie prowadzą działalności w celu osiągnięcia zysku.

Dotacja obejmuje wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (np. kotłów i pieców węglowych) na ogrzewanie proekologiczne tj.:

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie elektryczne,
 3. ogrzewanie gazowe,
 4. ogrzewanie olejowe,
 5. ogrzewanie na biomasę,
 6. pompy ciepła.

Warunek niezbędny do wnioskowania o dotację:

 • istniejące źródło grzewcze na paliwo stałe (kocioł lub piec węglowy) jest jedynym źródłem ogrzewania dla nieruchomości, w której ma być  realizowane zadanie;
 • zadanie dotowane jest maksymalnie do 50% poniesionych kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 5000,00 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 10 000,00 zł dla wspólnot mieszkaniowych;
 • wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

UWAGA:

 • warunkiem wypłaty dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących palenisk na paliwo stałe;
 • dotacja nie jest udzielana na wymianę starego pieca gazowego na nowy;
 • w przypadku zmiany źródła ogrzewania na ogrzewanie gazowe, niezbędne jest dokonanie zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego tj. do Starosty Puławskiego, w ramach którego niezbędne jest przedłożenie projektu wykonania przyłącza gazowego i/lub modernizacji (przebudowy) wewnętrznej instalacji gazowej (w przypadku kiedy istnieje już przyłącze gazowe i gaz jest wykorzystywany do kuchenki gazowej);
 • w przypadku wyboru ogrzewania na biomasę – zakup pieca na biomasę posiadającego certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą, spełniający wymagania co najmniej klasy 5 lub wyższej oraz wymagania ekoprojektu (ecodesign) określonego Rozporządzeniem Komisji (EU) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe; posiadającego nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%, wyposażonego w automatyczny podajnik paliwa, bez rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.