Informacja dot. wypłaty dodatków węglowych

Węgiel
Foto: Pixabay, Węgiel

Urząd Miasta Puławy od 30 września br. realizuje wypłaty dodatków węglowych dla uprawnionych do tego mieszkańców Miasta. Wypłaty są realizowane według kolejności złożenia wniosku. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, kiedy dana sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z zaistnieniem wątpliwości co do tego czy wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z budżetu państwa i są przekazywane samorządom przez urzędy wojewódzkie na podstawie składanych przez gminy tzw. zapotrzebowań.

Dotychczas Urząd Miasta Puławy złożył zapotrzebowanie na środki finansowe na wypłatę dodatków w kwocie 2 331 720,00 zł. Do tej pory Lubelski Urząd Wojewódzki przekazał w dniu 22.09.2022 r. kwotę 1 163 510,00 zł., która została wprowadzona do budżetu Miasta Puławy przez Radę Miasta na sesji w dniu 29 września br. Cała ta kwota została już wykorzystana, a ostatnie dodatki zostały wypłacone mieszkańcom w dniu 10 października br. Z informacji uzyskanych w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wynika, że na dzień 20 października br. UW nie otrzymał jeszcze kolejnej transzy środków na ten cel z Ministerstwa Klimatu i Środowiska i w związku z tym nie ma możliwości przekazać pieniędzy gminom. Miasto będzie kontynuowało wypłatę dodatków niezwłocznie po otrzymaniu pieniędzy z Urzędu Wojewódzkiego.