Zaproszenie na XLIX sesję Rady Miasta Puławy

Sesja Rady Miasta Puławy
Sesja Rady Miasta Puławy

Przewodnicząca Rady Miasta Puławy zaprasza na XLIX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Puławy z dnia 25 sierpnia 2022 r.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 13 w Puławach.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2022 -  2026.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

6.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.

7.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, przypadających gminie Miasto Puławy lub jej jednostkom organizacyjnym.

9.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Puławski Park Naukowo-Technologiczny” z siedzibą w Puławach, zadań własnych gminy dotyczących gospodarki nieruchomościami i promocji gminy w zakresie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Biblioteki Miejskiej w Puławach oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Puławach.

11.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

12.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla miasta Puławy.

13.   Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021 dla Miasta Puławy.

14.   Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Puławach za 2021 r. i I półrocze 2022 r.

15.   Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach za 2021 r. i I półrocze 2022 r.

16.   Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o. o. w Puławach za 2021 r. i I półrocze 2022 r.

17.   Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach za 2021 r. i I półrocze 2022 r.

18.   Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach za 2021 r. i I półrocze 2022 r.

19.   Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Puławski Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o. o. w Puławach za 2021 r. i I półrocze 2022 r.

20.   Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta za okres od 16.08.2022 r. do 16.09.2022 r.

21.   Interpelacje i zapytania radnych.

22.   Odpowiedzi na interpelacje.

23.   Wolne wnioski i informacje. 

24.   Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

 

                                                                                                                                Przewodnicząca

                                                                                                                              Rady Miasta Puławy

                                                                                                                                 Bożena Krygier