Zaproszenie na LVII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Herb miasta.jpg
Herb miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na LVII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Serdecznie zapraszam na LVII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Radni mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Urzędu Miasta w Puławach, ul. Lubelska 5 - sala konferencyjna, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta Puławy z 26 stycznia 2023 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
4. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2027 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023:
a) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
b) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2023 rok oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej,
c) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2027,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Puławy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Miasto Puławy w 2023 roku.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miasto Puławy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego Miasta Puławy na rzecz wsparcia seniorów 65+.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym na rzecz Biblioteki Miejskiej w Puławach nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości gminnej zabudowanej budynkiem Mediateki.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej w Puławach.
11. Informacja Prezydenta Miasta Puławy o zgłoszonych roszczeniach i wydanych decyzjach w związku ze zmianą wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, za rok 2022.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 16.01.2023 r. do 10.02.2023 r.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miasta Puławy

Bożena Krygier