Zaproszenie na LIV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Foto: Zasoby UM,

Zapraszamy na LIV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, która została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Puławy.

Zapraszam na LIV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, która została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Puławy.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Radni mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Urzędu Miasta w Puławach, ul. Lubelska 5 - sala konferencyjna, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2022 – 2026.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2022.
4. Informacja Prezydenta Miasta w zakresie planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miasta Puławy

Bożena Krygier