Konsultacje społeczne ws. Strategii Rozwoju MOF

Strategia Rozwoju MOF Puławy - konsultacje społeczne. Miasto Puławy, Gmina Janowiec, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Końskowola, Gmina Puławy, Gmina Żyrzyn. Od 20 maja do 24 czerwca.
Strategia Rozwoju MOF Puławy - konsultacje społeczne. Miasto Puławy, Gmina Janowiec, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Końskowola, Gmina Puławy, Gmina Żyrzyn. Od 20 maja do 24 czerwca.

Prezydent Miasta Puławy informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2023 – 2030. W ramach konsultacji każdy zainteresowany może zapoznać się z projektem dokumentu Strategii i zgłosić do niego uwagi. Konsultacje trwają od 20 maja do 24 czerwca 2024.

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, sąsiednim gminom i ich związkom, organizacjom pozarządowym oraz lokalnym partnerom społecznym i gospodarczym) i umożliwiają złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii. Dokument można znaleźć w linku poniżej.

 

Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym dostępnym na podstronie BIP:

 • drogą elektroniczną, przesyłając formularz konsultacyjny na adres:projekty@um.pulawy.pl. W tytule maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju MOF Miasta Puławy 2023 – 2030;
 • pisemnie, przesyłając formularz konsultacyjny na adres pocztowy: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju MOF Miasta Puławy 2023 – 2030”;
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Puławach, ul. Lubelska 5, 24-100 pok. nr 236, tel. 81 458 6195 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).

 

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2023-2030 została opracowana w formule ekspercko – partycypacyjnej we współpracy: z Miastem Puławy, Gminą miejsko – wiejską Kazimierz Dolny oraz Gminami wiejskimi: Janowiec, Końskowola, Puławy i Żyrzyn. W dokumencie tym można znaleźć charakterystykę MOF-u i poszczególnych gmin, diagnozę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Strategia określa główne cele i kierunki polityki rozwoju MOF Puław, oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.

 

Dodatkowo, zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym, wpisuje się w obszary strategicznej interwencji określone w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030.

 

Na podstawie wniosków z przeprowadzonej diagnozy Strategia Rozwoju określa cele strategiczne do zrealizowania w kolejnych latach. Są to trzy cele:

CEL STRATEGICZNY NR 1

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU I ZRÓWNOWAŻONA PRZESTRZEŃ

Kierunki działań:

 1. Wspieranie energii odnawialnej, efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 2. Zrównoważona gospodarka wodno–ściekowa.
 3. Rozwój zrównoważonego transportu i mobilności multimodalnej.
 4. Wspieranie zrównoważonej gospodarki odpadami.

 

CEL STRATEGICZNY NR 2

WZROST JAKOŚCI ŻYCIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

Kierunki działań:

 1. Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobieganie zagrożeniom.
 2. Poprawa jakości usług publicznych na terenie MOF.
 3. Podniesienie jakości edukacji.
 4. Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 5. Poprawa jakości usług społecznych i wzmocnienie kapitału społecznego.

 

CEL STRATEGICZNY NR 3

WZROST KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ I TURYSTYCZNEJ

Kierunki działań:

 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej MOF.
 2. Wspieranie rozwoju atrakcyjności turystycznej MOF.
 3. Pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości.
 4. Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.